Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.gazzasport.sk. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Kontaktné údaje

Názov: GAZZA SPORT, s.r.o.
Sídlo: Moskevská 946/10, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 279 61 044
Zapísaná: na Krajskom súde v Plzni, oddiel C, vložka 18768
Telefón: +420 353 226 830
Email: info@gazzasport.cz
Kontaktná adresa: Moskevská 946/10, 360 01 Karlovy Vary
Zoznam prevádzok: Moskevská 946/10, 360 01 Karlovy Vary
Palackého 6, 330 01 Plzeň

Prevádzková doba: Karlovy Vary: PO-PIA od 9:00 do 18:00 hodin, SO od 9:00 do 12:00, NE Zavreté.
Plzeň: PO-PIA od 9:00 do 18:00 hodin, SO od 9:00 do 12:00, NE Zavreté.
Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

Informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené nižšie. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne ujednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Nekompletná dodávka

Ak nastane situácia, kedy niektorá alebo niektoré z položiek objednávky kupujúceho nebudú skladom, alebo je u nich iná lehota dodania, zašle predávajúci po dohode s kupujúcim tie položky, ktoré sú ihneď k dispozícii.

Ak objednávka nebola kompletná a zvyšok objednaného tovaru dopošle predávajúci kupujúcemu v neskoršom termíne, poštovné hradí kupujúci iba jedenkrát, ako by tomu bolo pri vybavení kompletnej objednávky.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, odošle predávajúci kupujúcemu spolu z objednaným tovarom v ojedinelých prípadoch ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Spôsoby platby:

Náklady na dopravu sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy:

Dopravné ZDARMA nad 150,- € vč. DPH

Dobierka

Dobierkové pri dodaní Vašej zásielky prostredníctvom Českej pošty, prepravnej služby GEIS, cenu tovaru vrátane dopravy a dobierky uhradíte v hotovosti doručovateľovi, alebo pri vyzdvihnutí uloženej zásielky na pošte.

Platba prevodom

Po prijatí objednávky Vám zašleme číslo účtu a po zaplatení celkovej sumy objednávky vám bude tovar odoslaný na vašu adresu.

Hotovosť

Platba v hotovosti v sídle firmy GAZZA SPORT, s.r.o., Moskovská 946/10, Karlové Vary, alebo na pobočke v Plzni, Palackého 6.

Osobný odber:

Osobný odber v Karlových Varech:
V sídle firmy GAZZA SPORT,s.r.o., Moskevská 946/10, Karlovy Vary. O tom, kedy bude tovar pripravený k vyzdvihnutiu, Vás budeme informovať.
Otváracia doba: PO-PIA 9:00 - 18:00, SO- 9:00 - 12:00

Osobný odber v Plzni:
Na pobočke firmy GAZZA SPORT,s.r.o. Palackého 6, Plzeň. O tom, kedy bude tovar pripravený k vyzdvihnutiu, Vás budeme informovať.
Otváracia doba: PO-PIA 9:00 - 18:00, SO- 9:00 - 12:00

Osobný odber v Heureka Point:

(zabezpečuje firma Ulozenka). Zoznam výdajných míest a mapa: www.ulozenka.cz

Osobný odber GEIS POINT

Cena a spôsob doručenia

GEIS (platba dobierkou) 8,- €
GEIS (platba prevodom) 6,- €
GEIS (platba GoPay) 6,- €
Osobný odber Heureka Point (zabezpečuje firma Ulozenka)
Zoznam výdajných miest a mapa: www.ulozenka.cz
4,- €
Osobný odber predajňa GAZZA SPORT, Moskevská 946/10, Karlovy Vary, 36001
Po-Pia 9:00 - 18:00, Sobota 9:00 – 12:00
zdarma
Osobný odber predajňa GAZZA SPORT, Palackého 6, Plzeň, 33001
Po-Pia 9:00 - 18:00, Sobota 9:00 – 12:00
zdarma

 

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 1, - €, maximálne však 15, - €, a náhradu nákladov za prepravu (poštovné), ktorú musel predávajúci zaplatiť tretím osobám (to neplatí v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote). Predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne potrebnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru, alebo vykonania platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle, alebo odovzdá v 14 dennej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Na uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu, či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predajca ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať, alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k plneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej pri zmluvách na dodávku služieb alebo tovaru (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, pri tovare, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť; pri dodávke zvukových alebo obrazových nahrávok, alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; pri dodávke novín, časopisov, alebo iných periodík; pri zmluvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne, alebo v zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

Práva a povinnosti z vadného plnenia

Akosť pri prevzatí

Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dojednanému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť, nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je v povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád, alebo novej súčasti bez vád, ak sa týka vada len tejto súčasti.

Ak nie je oprava, alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vede,l alebo ju sám spôsobil.

U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania, alebo opotrebovania. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe, alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):
• odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;

• bezplatné odstránenie vady opravou;

• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či  ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia, alebo nedodržania návodu na použitie.

Pri vybranom tovare sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.

Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho, alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formulár na stiahnutie tu.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu, alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akosť sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e mailovou správou, alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Predávajúci sa zaväzuje reklamácii tovaru nutnej potreby (kočík, zdravotnícke pomôcky a i.) vybaviť vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Alternatívne môže po dobu reklamácie poskytnúť náhradný výrobok.

Reklamovaný tovar zasielajte iba na adresu prevádzky GAZZA SPORT,s.r.o. Moskevská 946/10, Karlové Vary, 360 01, Česká republika

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom ako zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie k marketingovým či obchodným účelom.

Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, len ak si ich kupujúci aktívne vyžiada, a to len do doby, než kupujúci predávajúcemu oznámi, že zasielanie chce ukončiť.

Toto oznámenie kupujúci môže urobiť na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ho kupujúci neodmietne.
Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb., o mediácii, v platnom znení, ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Zb., o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojim nárokom na súd.

Po dobu trvania rokovaní o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú bežať premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Ostatné

Spotrebiteľom sa rozumie človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu nešpecifikované záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. januára 2014.

1